1. Nyilatkozat a Felhasználók számára
2. Szabályzat
3. Állásfoglalás

1. NyilatkozatA Játékban/Promócióban történő részvétel - ingyenes

A Játék/Promóció és a Szabályzat elfogadása

A Játékban/Promócióban való részvétellel Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, hozzájárul adatainak kezeléséhez az alábbiakban leírtaknak megfelelően.

Adatkezelés

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Adatait NEM adjuk át harmadik személynek.
A nyertes neve és lakóhelye (a település neve, ahol lakik) megtekinthető lesz Szervező honlapján. Szervező az adatvédelmi törvény rendelkezései szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett, az adatvédelmi biztoshoz a szükséges bejelentést megtette.
Az adatkezelés regisztrációs száma: kiadása folyamatban.

Szervező csak és kizárólag abban az esetben gyűjti és tárolja az Ön személyes adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), amennyiben Ön azt önként adta meg. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérjük, ne adja meg őket! Abban az esetben, ha Ön megosztotta velünk személyes adatait, akkor azokat tárolhatjuk és feldolgozhatjuk. Az Ön által megadott adatokat tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából kezelhetjük.
Az információt arra használhatjuk, hogy megismerjük igényeit, és ezek alapján javítsuk termékeink és szolgáltatásaink minőségét.
A Játék/Promóció teljes szabályzata alább olvasható.

Budapest 2011. április 20.

Adiuto Fortis Kft.

2. Az Adiuto Fortis Kft Promóciós játékának szabályzata


(A továbbiakban – Szabályzat)

Tartalomjegyzék - a Szabályzathoz
1. A promóciós játék
2. A promóciós játék szervezője
3. A promóciós játék lebonyolítója
4. Ki jogosult részt venni a promócióban
5. A regisztráció szabályai
6. Kizárás
7. Nyeremények
8. A sorsolás
9. A nyeremények átvétele
10. Az adatkezelés szabályai
11. Kommunikáció
12. Jelen feltételek elfogadása

1. Promóciós játék

A „Tudok egy jó könyvelőt” elnevezésű, ADF 2011/001. sorszámú promóciós játék során (a továbbiakban: „Promóció”) a Felhasználók arról adnak számot egy – a Szervező honlapján elhelyezett – teszt on-line kitöltésével, hogy megismertek egyes, a Szervező által nyújtott, promótált szolgáltatásokat. Szervező a promóciós játékot saját szolgáltatásainak a potenciális ügyfélkörrel, illetve a szélesebb közönséggel történő megismertetése céljából szervezi. A tesztet sikeresen kitöltők és regisztrálók sorsoláson vesznek részt. A sorsolás folyamán kisorsolt Felhasználók nyereményre válnak jogosulttá. A Promóció regisztrációs időszaka 2011. december 31.-ig addig tart. A sorsolást a Szervező a regisztrációs időszak lezárultát követő négy héten belül megtartja. A Promócióban való részvétel a Felhasználók számára ingyenes. A Promócióban való részvétel ezen, Promóciós játékszabály automatikus elfogadását jelenti.

2. A Promóció szervezője

A promóciós játékot az Adiuto Fortis Kft. (székhely: 1013 Budapest Attila út 49. Cégjegyzékszám: 01-09- 896248, Adószám: 14266014-2-41, bankszámlaszám: CIB BANK 1 10700419 – 47436006 – 51100005) a továbbiakban: Szervező szervezi.

3. A Promóció lebonyolítója

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben gazdaságossági, hatékonysági vagy egyéb szempontok indokolják a Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat kiadjon egy általa megbízott ügynökség – a továbbiakban: Ügynökség – Ügynök számára. A Promóció lebonyolításával megbízott Ügynökség: A feladatokat Szervező látja el.

4. Ki jogosult részt venni a Promócióban

A Promócióban részt vehet minden, az alábbi feltételeket teljesítő, a Promóció szabályait elfogadó, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó magyar állampolgár (a továbbiakban: Felhasználó), kivéve a Szabályzat 6. pontjában meghatározott személyeket. A Promócióban való részvétel további feltétele, a teszt helyes kitöltése és a szabályszerű regisztráció.

5. A regisztráció szabályai

A regisztráció on-line módon történik a Szervező honlapjának segítségével. A regisztráció alkalmával az alábbi adatok megadása szükséges a játékban történő részvételhez: név, születési évszám, e-mail cím, lakcím, telefonszám. Regisztráció esetén egy e-mail címmel és egy vezetékes illetve mobiltelefonszámmal csak egyszer lehet regisztrálni és részt venni a Promócióban.

6. Kizárások és összeférhetetlenségek

Kik nem vehetnek részt a Promócióban

A Promócióban való részvételből ki vannak zárva, a promóciós játékon nem vehetnek részt, a Szervező, illetve az Ügynökség tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezek közeli hozzátartozói, valamint azok a személyek akik, a Promóció megvalósításában és kivitelezésében részt vettek valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

Kik zárhatók ki a részvételből.

Szabálytalanul vagy hiányosan regisztráló játékosok a Promócióból kizárhatók.
Tilos, és kizárást vonhat maga után:
• a Felhasználó többszöri regisztrációja azonos vagy más névvel és címmel
• ha a Felhasználó nem valós vagy hiányos adatokat ad meg a regisztráció során.
Amennyiben a szabályok megszegése miatt a Felhasználó jogosultságait fel kell függeszteni, az ezen Felhasználóhoz kötődő valamennyi sorsolási jogosultság is megszűnik. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

Hibákból eredő felelősség kizárása

Sem Szervező, sem Ügynök nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervező és Ügynök kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, vagy jogi utat olyan esetekben, amikor valamilyen technikai hiba miatt Felhasználó regisztrációja hiányosan sikerül és ezért nem tud részt venni a Promócióban. A regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím és mobiltelefonszám adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, címelírás stb.), Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben esetlegesen fellépő műszaki hiba miatt nincs lehetőség a játékban való részvételre, úgy a Szervezőt semmilyen utólagos kötelezettség nem terheli.

A Szervező fenntartja a változatás jogát.

7. Nyeremények

Szervező összesen egyetlen nyereményt – nettó 100 000 forint értékű egyösszegű pénzjutalmat – sorsol ki. A nyereményt terhelő adókat és járulékokat Szervező fizeti meg. A Nyertesnek adófizetési kötelezettsége a nyeremény átvételével nem keletkezik.

8. A sorsolás

A regisztrációs időszakon belül szabályosan regisztrált Felhasználók sorsoláson vesznek részt. A sorsolást Szervező illetve adott esetben Szervező megbízásából Ügynök bonyolítja le. A sorsoláson egyetlen nyertest (a továbbiakban Nyertest) sorsolnak ki, majd sorrendben tartalék nyerteseket. Amennyiben Szervező értesítése ellenére Nyertes nem jelentkezik a Nyereményért, vagy Nyertes valamilyen, a szabályzatban nevesített okból ki lett zárva a Promócióból, akkor a sorrendben utána következő tartalék nyertes jogosult a Nyereményre. A sorsolásban minden regisztrált felhasználó, aki a tesztet kitöltötte azonos eséllyel vesz részt. A teszt többszöri sikeres kitöltése nem növeli a Felhasználó esélyeit.

9. A nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele

Szervező (vagy a nevében eljáró Ügynök) e-mailen és telefonon értesíti Nyertest. Nyertesnek az értesítés megtörténte után 15 nap áll a rendelkezésére, hogy felvegye Szervezővel (vagy a nevében eljáró Ügynökkel) a kapcsolatot és megállapodjanak a nyeremény átvételének időpontjáról. A Nyeremény átvétele munkanapokon és munkaidőben lehetséges. A Nyeremény átvételének helyszíne a Szervező telephelye. A Nyereményt a Nyertes csak személyesen veheti át. A Nyeremény átvétele Nyertes azonosításával történik. Szervező a személyi igazolvány vagy más, ezzel egyenértékű a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatását írja elő. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok nem egyeznek meg a személy azonosítását szolgáló iratokban megadott adatokkal, Szervező (vagy a nevében eljáró Ügynök) a Nyeremény átadását megtagadhatja és a Nyereményt a sorrendben következő tartalék nyertesnek adja át.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve az Ügynökkel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a jelen szabályban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a sorolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező illetve Ügynök felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A Nyeremény átvételének időtartama nem hosszabbítható meg. A Nyeremény átvételekor felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik.

10. Az adatkezelés szabályai

A Nyertes a Promócióban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy neve, és lakóhelyének neve – a település, ahol lakik - nyilvánosságra kerüljön Szervező kiadványaiban illetve Szervezőt hirdető nyomtatott és elektronikus kiadványokban. A Nyertes neve, és lakóhelyének neve a Promóció időtartamának befejezését követő maximum 12 hónapig megtekinthető lesz Szervező internetes honlapján.
A Nyertes a Promócióban való részvételükkel hozzájárulnak nevük, illetve lakóhelyük nevének nyilvánosságra hozatalához, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak média interjú céljából, valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra.
Ha a nyertes Felhasználó nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.
A Felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként a Szervezőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Szervező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. A Szervező illetve a megbízásából eljáró Ügynök a rendszereikben tárolt adatokat bizalmasan kezelik.

11. Kommunikáció
Sem a Szervező, sem az Ügynök nem válaszol a Promóciót érintő levelekre, e-mailekre vagy telefonon – sms-ben vagy szóbeli üzenet formájában - érkező megkeresésekre.

12. A jelen feltételek elfogadás
Az akcióban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen részvételi feltételbe foglalt valamennyi feltételt, hozzájárul adatainak kezeléséhez a fentiekben leírtaknak megfelelően.

Budapest 2011. április 20.

Adiuto Fortis Kft.3. Állásfoglalás:Az Adiuto Fortis Kft. (székhely: 1013 Budapest Attila út 49.
Cégjegyzékszám: 01-09- 896248, Adószám: 14266014-2-41,
bankszámlaszám: CIB BANK 1 10700419 – 47436006 – 51100005)
a továbbiakban: Szervező által szervezett „Tudok egy jó könyvelőt” elnevezésű, ADF 2011/001. sorszámú promóciós játék kapcsán.

Szervező véleménye szerint a fenti promóciós játék nem tartozik a Szerencsejáték törvény (1991. évi XXXIV. törvény) hatálya alá.

Indoklás:

A törvény 1. § (1) pontja értelmében „Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés kizárólag vagy túlnyomó részt a szerencsétől függ.” A törvény a szerencsejáték definíciójában a szerencsejátékot pénz befizetéséhez vagy vagyoni érték nyújtásához köti. A Szervező által szervezett Promóció azért nem tekinthető szerencsejátéknak a törvény fogalmai szerint, mert nem áll fönn a szerencsejáték alapvető meghatározásában foglalt helyzet. A Promócióban történő részvétel a Felhasználók számára ingyenes, az nincs sem pénz fizetéséhez, sem vagyoni ellenszolgáltatáshoz nincs kötve. A törvény 23.§ (1) bekezdése szerint: „Aki rendszeresen, saját nevében áruk, vagy szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni. Itt is fenn áll az a helyzet, hogy Szervező a Promócióban való részvételt nem köti sem áru megvásárlásához, sem szolgáltatás igénybevételéhez. Ezért ezen törvényhely alapján sem tekinthető a Promóció szerencsejátéknak és a Szerencsejáték törvény hatálya alá tartozónak.

A törvény 23 § (2) bekezdése szerint: „Ajándéksorsolás lebonyolítása során az 1. § (8) bekezdését, a 11. § (8)-(10) bekezdéseit, a 15. § (2) bekezdését, a 16. § (2) bekezdését és a 17-19. §-okat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy pénznyeremény sorsolására nincs lehetőség.” A fentiek alapján a Promóció nem tekintendő szerencsejátéknak és a Szerencsejáték törvény hatálya alá tartozónak, ezért a 23 § (2) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak a promóció feltételeire.

Szervező véleménye szerint ezért a Promóció szabályainak kialakítása és lebonyolítása során nem kell alkalmazni a Szerencsejáték törvényben foglaltakat. Ezek alapján a Promóciót bejelenteni nem kell, és kitűzhető pénznyeremény a Nyertes számára.

Budapest 2011. április 20.

Adiuto Fortis Kft.